Niewypłacalność transgraniczna po Brexicie- i co dalej?

Pod koniec okresu przejściowego tylko cztery z dwudziestu siedmiu państw członkowskich UE zaakceptowały sugestię Wielkiej Brytanii, aby skorzystać z prawa modelowego UNCITRAL. Prawo usprawnia proces prawny i ustanawia jasne zasady dotyczące uznawania i wykonywania transgranicznych przepisów dotyczących niewypłacalności.

Niestety, należy zauważyć tendencję niskiego zainteresowania związanego z wprowadzeniem prawa modelowego UNCITRAL przez Państwa Członkowskie UE. Członkowie UE, którzy zgodzili się na ten model, to między innymi Grecja, Rumunia, Polska i Słowenia.

W tym miejscu warto przedstawić czym jest prawo modelowe UNCITRAL- mówi Adwokat Anna Matelska – Dyrektor Kancelarii Adwokackiej AM International Solicitors z siedzibą w Londynie, której oddział funkcjonuje w Warszawie.

Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) została powołana przez ONZ w celu „harmonizacji i ujednolicenia” międzynarodowego prawa handlowego.

Komisja opracowała ustawę modelową w celu zapewnienia równego i sprawiedliwego podziału aktywów niewypłacalnego zagranicznego kapitału w transgranicznych sprawach upadłościowych. W takich sytuacjach aktywa są rozproszone w różnych jurysdykcjach, co utrudnia sądom lokalnym wydawanie wyroków wyłącznie na podstawie ich systemu sądowego.

Prawo Modelowe określa zasady i przepisy obowiązujące w tych krajach. Zasady te obejmują: zasady współpracy w trakcie postępowań upadłościowych; świadczenie pomocy otrzymanej przez syndyków masy upadłości z drugiego kraju; koordynacja wielu jurysdykcji podczas równoległych postępowań upadłościowych.

Państwa członkowskie UE, które zgodzą się na wdrożenie ustawy modelowej w przypadku niewypłacalności transgranicznej po Brexicie, mogą zmienić lub pominąć przepisy prawne. Prawo to zapewnia im elastyczność, ułatwiając im modyfikowanie prawa modelowego zgodnie z określonymi wymaganiami i wyjątkowymi okolicznościami w ich kraju.

W porównaniu z rozporządzeniami WE, Prawo Modelowe może być bardziej wszechstronne i elastyczne. Nie jest to obowiązkowe i nie przenosi automatycznego uznawania podczas wykonywania orzeczeń i nakazów sądowych w Wielkiej Brytanii / UE.

Wprowadzenie modelu, czyli transgraniczna niewypłacalność po Brexicie

Ustawa modelowa upraszcza zamieszanie wokół postępowań upadłościowych między Wielką Brytanią a UE, które mają się toczyć w tym roku. Oferuje skuteczne i praktyczne mechanizmy przyspieszające ten proces. Członkowie krajów UE, którzy zgodzili się na stosowanie modelu UNCITRAL, mogą go stosować, gdy znajdą niewypłacalnego z aktywami brytyjskimi. W takim przypadku zagraniczni urzędnicy mogą złożyć wniosek do sądu w Wielkiej Brytanii. Odwołanie zawiera prośbę o pomoc sądową. Następnie Zjednoczone Królestwo przyjmuje wniosek o rozważenie nadrzędnego interesu i okoliczności ogłoszenia upadłości.

W następnej kolejności, jeżeli sąd brytyjski uzna zagraniczne postępowanie upadłościowe za postępowanie główne, angielski sąd powszechny wszczyna postępowanie cywilne przeciwko dłużnikowi. Zagraniczni wierzyciele otrzymują prawne zezwolenie na wykonywanie prawa upadłościowego w sądzie. Mają również uprawnienia do zarządzania i dystrybucji nabytych aktywów z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Podobny proces zachodzi w państwach UE, które przyjęły prawo modelowe UNCITRAL jako substytut dotychczas obowiązujących rozporządzeń w celu rozwiązania transgranicznych kwestii niewypłacalności po Brexicie.

Podsumowując, model UNCITRAL zapewnia przejrzystość i kontrolę zagranicznym urzędnikom, którzy zgadzają się na jego egzekwowanie w przypadku transgranicznych postępowań upadłościowych. Model zapewnia brytyjskiemu sądowi i jego zagranicznemu odpowiednikowi ramy do naśladowania i wdrażania w takich sytuacjach. Bez tego prawa odzyskanie niespłaconegoprzez dłużnikówkwoty wierzytelności byłoby bardziej skomplikowane.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z Nami, a nasi międzynarodowi prawnicy odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące transgranicznej niewypłacalności po Brexicie. – podsumowuje Adwokat Anna Matelska.