Na wstępie omawianego zagadnienia zaznaczyć warto, że w polskiej procedurze administracyjnej występują różne tryby uznawania wyroków rozwodowych wydawanych przez sądy zagraniczne. Podstawy prawnej dla tego zagadnienia należy szukać w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

Istnieją dwa podstawowe kryteria, które pozwalają na zakwalifikowanie sprawy do konkretnego trybu. Pierwsze z nich to rok wydania wyroku rozwodowego, a drugie kryterium to państwo wydające wyrok. Należy rozważyć, czy został on wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do UE. Dopiero zbadanie wszystkich kryteriów łącznie pozwala na znalezienie odpowiedzi dotyczącej wyboru odpowiedniego trybu uznania. – mówi Adwokat Anna Matelska z Kancelarii Adwokackiej AM International Solicitors.

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od dnia 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez w jurysdykcji polskiej i podlegają jedynie procedurze rejestracji. Tę procedurę można przeprowadzić w Polsce. Przebiega ona w urzędzie stanu cywilnego.

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane w jurysdykcji polskiej i również podlegają procedurze rejestracji przeprowadzanej w Polsce w urzędzie stanu cywilnego.

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed dniem 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane przez polskie władze tylko w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w sądzie okręgowym, a jego właściwość będzie określać obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

Jak widać, właściwą procedurą w przypadku wyroku wydanego przez sąd brytyjski będzie, co do zasady,od dnia 1 lipca 2009, rejestracja w urzędzie stanu cywilnego. Owa rejestracja odbywa się poprzez złożenie odpowiednich wniosków popartych dokumentacją. Warto mieć jednak na uwadze, że pomimo spełnienia wszystkich wymogów formalnych przez wniosek, kierownik urzędu stanu cywilnego może w określonych przypadkach odmówić wpisania wzmianki dodatkowej o rozwodzie.

W praktyce cała procedura uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny jest czasochłonna, zawiła, a także wymaga przedstawienia w odpowiednich wnioskach szeregu dokumentów, z uzyskaniem których niejednokrotnie występuje problem. Myślę, że w przypadku wystąpienia tego zagadnienia zdecydowanie warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej – podsumowuje Adwokat Anna Matelska – Dyrektor Kancelarii Adwokackiej AM International Solicitors z siedzibą w Londynie, której oddział funkcjonuje w Warszawie, która ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw międzynarodowych.